3 detské a mládežnícke folklórnesúbory z Českej republiky, Slovenska a Poľska zorganizujú Vidiecku olympiádu (3 trojdňové etapy) ako formu neformálneho vzdelávania. Každý z partnerov bude hostiť 1 etapu. Na každej etape sa zúčastní 105 ľudí. Budú sa konať súťaže (napr. pletenie vrkočov a stužiek), školy spevu a tanca, vzdelávacie aktivity v oblasti ekológie a spoločné verejné koncerty. Prezentovaný koncept projektu je vízia vypracovaná počas online stretnutí všetkých partnerov. Náš spoločný projekt sa zameriava na vzájomné vzdelávanie prostredníctvom zdieľania poznatkov a zvýšenie inovatívnosti a zapojenia našich miestnych komunít (obnovovanie sociálneho kapitálu). Vidiecka olympiáda bude mať tri etapy. Každý partner bude zodpovedný za realizáciu jednej etapy. Na každej etape: Slovensko 10. - 13.08.23 - Otvorenie Olympiády; Česká republika 28.09. - 1.10.23; Poľsko 20. - 23.06.24 – Ukončenie sa zúčastnia sa 3 tímy (35 ľudí každý) z 3 ľudových skupín. Program každej etapy bude zahŕňať:

1. 5 "súťaží" súťaží súvisiacich s tradičnými poľnohospodárskymi činnosťami, ako je šľahanie bičom, tkanie na stavcoch, prenášanie vody, pletenie vrkôčikov a stužiek a iné. Budú mať ekologický charakter

2.tanečné dielne - každý partner pripraví 3 hry a 1 pieseň z ich krajiny

3. 3 koncerty (jeden u každého partnera) - budú sa týkať iných miestnych podujatí (jarmok: prezentácia regionálnych produktov, tradičné remeslá).

4. výsadbu stromu priateľstva pomocou ekokompostu.

Prostredníctvom zapojenia subjektov z oblasti cestovného ruchu, remeselníkov, neziskových organizácií a ďalších budú aktivizovaní obyvatelia našich komunít. Vytvorí sa nová forma atrakcie pre víkendových turistov. V rámci environmentálneho vzdelávania sa uskutočnia workshopy v recyklingovom centre v Starom Měste (Česká republika) a v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Naším cieľom je podporovať rozvoj miestnych komunitných aktivít prostredníctvom ľudovej kultúry a ekologických aktivít. Výhodou projektu je neformálne vzdelávanie, realizované prostredníctvom súťaží a dielní. Toto je recept na prekonanie izolácie po pandémii COVID-19. Podobné iniciatívy sa obmedzujú na koncerty a dielne. Chýbajú im hodnoty kultúrnej a ekologickej edukácie, ktoré ponúkame. Účastníci Olympiády sa zapájajú do procesu estetického, vlastivedného a sociálneho vzdelávania. Budeme tiež využívať naše silné stránky pre rozvoj víkendového cestovného ruchu. Každý účastník prenesie nové poznatky, zručnosti alebo inovatívne myšlienky do prostredia svojich partnerov (toto je pridaná hodnota). Turisti sa zúčastnia podujatí (súvisiacich s OLYMPIÁDOU), spoluzorganizovaných miestnymi subjektmi. Chceme, aby obyvatelia a turisti lepšie porozumeli ľudovej kultúre a aby naše komunity boli lepšie zorganizované a vnímavé. To je dôležité najmä teraz počas vojny na Ukrajine. Susedská solidarita v každodennom živote a vzájomná podpora sa stávajú čoraz dôležitejšími. Samotný názov VIDIECKA OLYMPIÁDA dodáva charakter našim aktivitám. Hodnoty olympijského hnutia sú: rešpekt, priateľstvo, čistá hra - fair play, vízia podporujúca mier, rešpektovanie dôstojnosti. Jej VIDIECKY charakter predstavuje harmonický rozvoj človeka. Pre mnohých ľudí je vidiek pokladom hodnôt, ktoré formujú cit pre krásu sveta a človeka; sú zdrojom poznatkov, postojov a správania, múdrosťou a budovaním komunity. Veríme, že navrhnutý "recept" na dnešné ťažkosti vystihuje náš projekt.

Partneri:

Spevácko-tanečný súbor INA z Goleniowskej zeme http://inafolk.pl

Děcka z Buchlovic z.s. https://deckazbuchlovic.webnode.cz

Turiec Children Folklore Ansamble http://www.dfsturiec.sk